Нови поръчки за София над 250 лв. на тел.0886071212 или Viber

Политика за поверителност и защита на личните данни

 

Настоящата политика за поверителност и защита на личните данни обхваща начина, по който обработваме (събираме, съхраняваме, използваме, разкриваме и изтриваме) данните на ползвателите на сайта.

Личните данни представляват всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на определено лице. Администраторът може да поиска такава информация от ползвателя винаги, когато ползвателят се свързва със сайта или с представител на администратора, с оглед предоставянето на услуги и/или продажбата на стоки. Администраторът съхранява история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта профил. Администраторът ползва личните данни на ползвателите при спазване на приложимите национални и европейски нормативни разпоредби, включително (но не изчерпателно) на ЗЗЛД и на Регламент (ЕС) 2016/679. Личните данни на ползвателите се обработват единствено на територията на Република България и единствено за срока и целите, за които са предоставени. След ползването им за посочените срок и цели, личните данни биват изтрити от администратора, освен ако нормативен акт изисква да ги запази за по-дълъг период. С настоящото администраторът уведомява ползвателя, че предоставените от последния лични данни не се разкриват на трети лица, за да бъдат ползвани за рекламни и промоционални цели.

С приемането на настоящите общи условия ползвателят изрично декларира, че е запознат с и приема политиката за защита на личните данни на търговеца, както и че дава иформирано съгласие относно предоставянето на лични данни.

Данните относно ползвателя, предоставени доброволно при създаването на профил или при всеки друг вид комуникация със сайта, биват записвани в единна база данни на администратора. Предоставянето на съгласие с настоящите общи условия, неразделна част от които е и настоящата политика за поверителност и защита на личните данни, се смята за съгласие предоставените от ползвателя данни да бъдат обработвани от администратора.

Извършването на поръчка от сайта и нейното изпълнение са свързани с (1) предоставяне на лични данни от страна на ползвателя и (2) тяхната обработка от страна на търговеца. Обработването на лични данни на това основание е законозъобразно по смисъла на чл. 6, б. "б" от Регламент (ЕС) 2016/679. При отказ от страна на ползвателя да предостави своите лични данни, поръчката не може да бъде изпълнена. Данните ще бъдат обработвани от "Техномикс БГ" ООД (ЕИК 130444485, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Мадрид" № 47) за целите на изпълнението на поръчката и за срок до 1 година, считано от датата, на която изтича приложимият законоустановен срок за предявяване на претенции във връзка с изпълнението на поръчката, освен ако не е налице друг по-дълъг нормативноустановен срок. Предоставените от ползвателя лични данни могат да бъдат споделяни с трети лица единствено във връзка с изпълнението на поръчката и след изискване на необходимите гаранции за защитата на тези лични данни. Предоставените от ползвателя лични данни няма да бъдат предавани на трета държава и няма да бъдат предмет на автоматизирано обработване за вземане на решение.

При регистрация на профил, покупка на стока без регистрация, абонамент за бюлетин и други действия на сайта, администраторът изисква от ползвателя да предостави лични данни, включително (но не изчерпателно) имена, постоянен адрес или адрес за доставка, телефонен номер, адрес на електронна поща, информация за банкова карта и др. Във връзка с издаването на определени документи (например данъчна фактура или гаранционна карта) е възможно администраторът да изиска допълнителни данни според приложимите нормативни изисквания.

Личните данни на ползвателя се обработват с цел търговецът да изпълни задълженията си по договор за продажба на стоки и услуги. Възможно е търговецът да използва личните данни на ползвателя, за да му изпраща съобщения относно направени поръчки, промени в настоящите общи условия и друга относима информация.

Личните данни на ползвателя, например при абонамент за бюлетина на търговеца, се обработват и с цел търговецът да предостави на ползвателя информация относно актуални промоции, промени в продуктовата гама и друга информация, свързана с дейността на търговеца. Посоченият от ползвателя адрес на електронна поща може да бъде включен от търговеца в организирани от него томболи или други игри на случаен принцип, участието в които не е обвързано с покупка или разходи за ползвателя.

В определени случаи, с цел изпълнението на задълженията на търговеца по договор за продажба на стоки и услуги или на нормативно установени задължения, е необходимо търговецът да разкрие предоставени от ползвателя лични данни пред трети лица (например на транспортни, куриерски, сервизни или монтажни фирми, финансови или застрахователни институции и др.) или пред компетентни държавни органи. Разкриването на лични данни в тези случаи се извършва единствено за изпълнение на горепосочените задължения на търговеца (администратора) и в минималния обем според случая.

Администраторът прилага нужните и нормативно изискуеми предпазни мерки (включително административни, технически и физически), за да защити личните данни на ползвателите от злоупотреба, загуба, кражба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Ползвателят следва да е наясно, че при публикуване на свои лични данни във форуми, социални мрежи, общодостъпни публикации относно стоки и услуги и други форми на публична изява, включително организирани или администрирани от търговеца, тези лични данни могат да бъдат видими за трети лица, съответно да бъдат събирани и използвани от тях. В тези и във всички подобни случаи, ползвателят носи отговорност за личните данни, които е избрал да предостави или публикува.

Ползвателят на сайта има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел по електронен път на сайта или които по друг начин са станали достояние на администратора във връзка с ползването на сайта. Ползвателят също така има право да допълни и поправи своите лични данни. Ползвателят може да провери точността, пълнотата и актуалността на своите лични данни, както и да ги коригира, като влезе в профила си.

Заявеното от ползвателя съгласие неговите (нейните) лични данни да бъдат обработвани може да бъде оттеглено по всяко време. Ако желаете да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити, следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до адрес: [email protected] С цел да се избегнат злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от адреса на електронната поща, използван за регистрацията на съответния профил. Администраторът си запазва правото да поиска допълнителни данни с оглед идентифициране на подателя на искането и на субекта на лични данни, за които искането се отнася. Исканията относно личните данни ще бъдат обработени в едномесечен срок, считано от тяхното получаване на горепосочения адрес на електронна поща. При необходимост от удължаване на срока, ползвателят ще бъде съответно информиран, включително относно причините за забавянето. Администраторът може да откаже да обработи искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на данните за други ползватели. Във всички случаи ползвателят има право да се обърне към Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или на адрес на електронна поща: [email protected]

Сайтът ползва т. нар. "бисквитки" ("cookies") - малки по обем файлове, които се запазват в браузъра и/или в устройството на ползвателя при посещенията на сайта. Бискивитките позволяват на администратора да подобрява сайта според поведението на ползвателя, така че сайтът да съдържа и представя максимално полезна за ползвателя информация. Ползвателят може да настрои своя интернет браузъра така, че да не запаметява бисквитки, както и да изтрие запаметените до момента бисквитки. Тези функции са на разположение в менюто за настройки на интернет браузъра. Забраната да се ползват бисквитки, както и изтриването на вече запаметени бисквитки, може да доведе да промени във функционирането на сайта за съответния потребител и/или устройство. Администраторът не носи каквато и да било отговорност, в случай че интернет браузърът на потребителя не поддържа функции за контрол на употребата на бисквитки, за отказ от запаметяване на бисквитки или за изтриване на запаметени бисквитки.

Администраторът има правото да съхранява и използва IP адреса (уникален адрес, използвани в комуникацията между електронни устройства), както и друга информация, която би могла да доведе до идентифициране на определен ползвател, устройство или мрежа, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на изрични законови разпоредби, за провеждането на процедури от правен характер и/или за да бъдат спазени или приложени настоящите общи условия.