За бързи поръчки за София над 300 лв. на Телефон0882267626; Телефон0886071212; Телефон0884067555; или на Viber

За бързи поръчки за Пловдив над 300 лв. на Телефон0886317571; или на Viber

При плащане с карта или по банков път, моля първо проверете за наличност на 0888503109; 0889609960; 0885630064; 0882743310

 

Поръчки и доставки

 

Отговорник Транспорт 0885175567; 0884122880

Поръчка и закупуване на стоки и/или услуги, представена на сайта

Ползвателят има право да поръчва стоки и услуги, представени на сайта. Поръчки могат да правят само ползватели, които (1) са приели общите условия и (2) са навършили 18 години. При извършването на поръчка ползвателят има право да избере съответните стоки и/или услуги и тяхното количество. Ползвателят също така може да избере начина на плащане, както и начина и срока за доставка според предложените на сайта варианти. Ползвателят има право да промени избраните от него стоки и/или услуги във всеки момент преди завършването на поръчката.

От сайта могат да бъдат закупувани единствено стоки, за които системата позволява да бъдат добавяни в "количката". "Количката" представлява списък с избраните до момента стоки преди завършване на поръчката, обозначен на сайта със символа на пазарска количка.

При извършването на поръчка от сайта ползвателят-купувач влиза в договорни отношения с търговеца, касаещи конкретната покупко-продажба. Тези договорни отношения са регулирани от действащото законодателство и от настоящите общи условия. Договорът за продажба от разстояние между търговеца и купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на търговеца.

При допуснати технически грешки при публикуването или обновяването на информация на сайта, както и при изчерпани наличности от съответния продукт, търговецът има право да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обещетение на ползвателя от какъвто и да било вид и в какъвто и да било размер. В тези случаи ползвателят изрично се съгласява, че единственото задължение на търговеца е да възстанови изцяло сумите, заплатени и/или депозирани от ползвателя, ако има такива.

 

Плащане и фактуриране на закупени стоки и услуги

Поръчана от сайта стока и/или услуга може да бъде заплатена от купувача на търговеца чрез един от следните способи: (1) плащане в брой при доставка с транспорт на търговеца, (2) наложен платеж при доставка с куриер, (3) банков превод и (4) плащане с банкова карта. Поръчана от сайта стока може да бъде закупена и на изплащане при условията, описани по-долу. В определени случаи и/или за определени стоки е възможно някой от посочените способи за плащане да не е приложим. Плащанията се извършват единствено в български лева.

С приемането на настоящите общи условия купувачът изрично и безусловно се съгласява и задължава във всички случаи, освен при плащане в брой при доставка с транспорт на търговеца или при наложен платеж при доставка с куриер, да заплаща на търговеца авансово и в пълен размер продажната цена на всяка поръчана стока.

При плащане в брой при доставка с транспорт на търговеца, купувачът в момента на доставката предава в брой цялата дължима сума по доставката на представителя на търговеца, извършващ доставката. Цялата дължима сума включва цената на стоката и цената за обработка и доставка на поръчката, ако такава е приложима. Цялата дължима сума е посочена на касовата бележка и на фактурата, ако е издадена фактура.

При плащане чрез наложен платеж при доставка с куриер, купувачът в момента на доставката предава в брой цялата дължима сума по доставката на куриера и овластява куриера да предаде същата на търговеца от негово име и за негова сметка.

При плащане чрез банков превод, купувачът превежда цялата дължима сума по фактурата, издадена му от търговеца, в срок до 5 работни дни след датата на издаване на фактурата. В случай, че купувачът не извърши превода съгласно предходното изречение, поръчката се анулира от търговеца, съответно между страните не се сключва договор за продажба. При плащане с банков превод е възможно на платеца да бъдат начислени банкови такси и/или комисионни. Във всички случаи такива такси и комисионни са за сметка на платеца на фактурата. Търговецът следва да получи по посочената своя банкова сметка сума, равна на сумата по издадената фактура. Поръчаните стоки и/или услуги се доставят след като сумата бъде получена по сметката на търговеца.

При плащане с банкова карта, купувачът използва банкова карта, за да заплати на търговеца цялата сума по поръчката. При плащане с банкова карта е възможно на платеца да бъдат начислени банкови такси и/или комисионни. Във всички случаи такива такси и комисионни са за сметка на платеца. Чрез плащането с банкова карта търговецът следва да получи по своята банкова сметка сума, равна на сумата по издадената фактура и/или по направената поръчка. Поръчаните стоки и/или услуги се доставят след като сумата от плащането с банкова карта бъде получена по сметката на търговеца и/или след като плащането бъде потвърдено от институция, оторизирана да администрира преводи със съответната банкова карта.

Стоките, предлагани на сайта, могат да бъдат закупени и на изплащане. В този случай купувачът следва да кандидатства за отпускане на кредит пред някоя от посочените от търговеца финансови институции. На изплащане могат да се закупуват стоки с цена над 150,00 лв. (сто и петдесет лева).

Кандидатстването за отпускане на кредит се извършва онлайн. Купувачът следва да избере бутона за покупка на изплащане на страницата на продукта или да избере някоя от кредитните институции, посочени в компонента "Начин на плащане", който е част процедурата по закупуване на стоки чрез сайта.

Условията за кредитиране (включително процедурата по кандидатстване, одобрението на кандидата, размерът на лихвите и таксите, отпускането на кредит и др.) се определят едностранно от съответната финансова институция. Във връзка с кандидатстването за отпускане на кредит, купувачът бива препратен към сайта и/или към онлайн платформата на финансова институция, съответно извън действието на настоящите общи условия. В тази връзка купувачът, за да проведе процедурата по кандидатстване, следва да се запознае и да приеме общите условия на финансовата институция.

Кандидатствайки за отпускането на кредит и/или сключвайки договор за кредит със финансовата институция, купувачът встъпва в правоотношение с тази финансова институция, която е юридическо лице, различно от търговеца. Търговецът не е представител на и не извършва посредническа дейност в полза на финансова институция. Търговецът не участва по какъвто и да било начин в процедурата по кандидатстване и договаряне на кредит. Търговецът не участва в което и да било от отношенията, свързани с кредитирането, включително в случаи на обявена предсрочна изискуемост, издаване на заповед за изпълнение, предявяването на съдебни или извънсидебни претенции, прехвърляне на задължението, предприемане на действия по принудително изпълнение и др. Купувачът може да получи информация за финансовите институции, кредитиращи покупки на изплащане от сайта, на съответните поместени на сайта препратки.

За извършените продажби търговецът издава съответната нормативно изискуема документация, включително фискален касов бон и/или данъчна фактура. В случай, че купувачът изисква издаването на фактура, той следва да го заяви в хода на процедурата по поръчка чрез сайта, както и да попълни съответните данни. Издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) дни от датата на покупка. След изтичане на този срок търговецът няма ангажимент за издаване на фактура или за корекция по вече издадена фактура.

 

Доставка на закупени стоки

Доставките на поръчана от сайта стока се извършва чрез един от следните способи: (1) с куриерка фирма или (2) с транспорт на търговеца за градовете София, Перник и Пловдив. Стоката се доставя до адреса за доставка, посочен от купувача, при условията за достъп на товарен бус, посочени по-долу. Доставките се извършват само до адреси на територията на Република България.

Доставката на поръчки, заплащани в брой при доставка с транспорт на търговеца или на поръчки с наложен платеж, се извършва в рамките на 7 работни дни след потвърждаване на наличност от асистент по продажбите на търговеца. Доставката на поръчки, заплащани авансово с баков превод или с банкова карта, се извършва в рамките на 5 дни след получаване на сумата по сметката на търговеца и/или след като плащането бъде потвърдено от институция, оторизирана да администрира преводи със съответната банкова карта. Доставки до определени населени места могат да изискват по-дълги от посочените срокове в зависимост от графика на куриерската фирма за района.

Доставката на стока, закупена от сайта на изплащане, се извършва в срок до 5 дни от датата, на която търговецът е уведомен от съответната финансова институция за подписан договор за кредит, финансиращ в пълен размер съответната поръчка. Доставката се изпълнява с оглед на данните (имена, ЕГН, адрес за доставка), посочени от купувача в договора за кредит. Получаването на стоката се извършва лично от купувача-кредитополучател, който (1) удостоверява самоличността си с документ за самоличност, (2) полага подпис и (3) изписва собственото си и фамилно имена в документа, удостоверяващ предаването на стоката.

Посочените срокове за доставка се прилагат в случай, че не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответната куриерска фирма. Освен в случаите на поръчки, заплащани в брой при доставка с транспорт на търговеца или на поръчки с наложен платеж, всички срокове за доставка започват да текат след като е заплатена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка, ако такава е приложима.

Търговецът има право да удължава посочените срокове за доставка с до 7 дни без да информира предварително купувача, както и да удължава сроковете с над 7 дни след предварително одобрение от страна на купувача. Доставки до определени населени места могат да отнемат повече от посочените срокове в зависимост от графика на куриерската фирма за района.

При плащане с банкова карта или по банков път, преди извършване на плащането купувачът следва задължително да провери за наличност на стоката на националните ни телефони 070013222 или на някой от телефоните, посочени на страницата за контакт.

Всички поръчки на стойност над 150,00 лв. (петдесет лева) се доставят безплатно, освен ако за конкретната стока не е посочено друго, в които случаи търговецът посочва цената за доставка. Поръчки на стойност под 150,00 лв. (петдесет лева) се доставят на фиксирана цена за доставка от 5,00 лв. (пет лева) до адреси в цялата страна чрез куриерска фирма "Спиди" АД.

Всички доставки се извършват с възможност за проверка преди плащане, при която куриерът е задължен да изчака купувача да провери състоянието на опаковката и/или на стоката. Проверката е ограничена до оглед на външния вид на опаковката и/или на стоката и не включва възможност за нейното включване или изпробване на място.

Безплатната доставка на едра бяла и черна техника на стойност над 150,00 лв. (петдесет лева) до адреси в гр. София се извършва до място, достъпно за товарен бус. Безплатната доставка не включва качване до дома на купувача и/или друга услуга, свързана с преноса на стоката след нейното разтоварване от превозното средство. Безплатната доставка на едра бяла и черна техника на стойност над 150,00 лв. (петдесет лева) до адреси в гр. София се извършва всеки ден между 12:00 ч. и 19:00 ч. Доставката се извършва без точен час в рамките на посочения ден за доставка.

delivery

Безплатна доставка на дребна техника на стойност над 150,00 лв. (петдесет лева) до адреси в гр. София се извършва чрез куриерска фирма "Спиди" АД до място, достъпно за товарен бус. Безплатната доставка не включва качване до дома на купувача и/или друга услуга, свързана с преноса на стоката след нейното разтоварване от превозното средство. Безплатната доставка чрез куриерска фирма "Спиди" АД се извършва от понеделник до събота. Доставката се извършва без точен час в рамките на посочения ден за доставка.

Доставките до адреси извън гр. София се извършват с куриерските фирми „Европът-2000“ АД и "Спиди" АД в работно време до място, достъпно за товарен бус. Доставката не включва качване до дома на купувача и/или друга услуга, свързана с преноса на стоката след нейното разтоварване от превозното средство. Доставката се извършва без точен час в рамките на посочения ден за доставка.

Търговецът има право да променя подизпълнителя, извършващ доставката на стоката, без да информира предварително купувача, доколкото не се променя начинът на доставка.

При доставка на стока купувачът или упълномощено от него лице (от една страна) и лицето, извършващо доставката или представител на търговеца (от друга страна) подписват документ, удостоверяващ приемо-предаването на съответната стока. Получаването на стоката става само след подписване на горепосочения документ от страна на купувача или упълномощеното от него лице.

Доставките се извършват лично до лицето, посочено като купувач на стоката съгласно направената чрез сайта поръчка. При невъзможност или затруднение за връчване лично на купувача, пратките се връчват, както следва: (1) при предоставен служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват имената и длъжността на лицето, получило пратката и (2) при предоставен домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват имената на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. Във всички случаи получателят на стоката се идентифицира с документ за самоличност.

При първоначална невъзможност за доставка на пратката не по вина на търговеца или на куриера (например в случаите, когато на адреса няма никой или получателят неоснователно отказва да приеме доставката), извършващият доставката се свързва с купувача на посочения от него телефон за връзка за уточняване на следваща дата за доставка. При доставка с куриер условията за доставка на следваща дата се определят от съответната куриерска фирма и е възможно да включват допълнителна такса за доставка, която се поема изцяло от купувача. При доставка на следваща дата с транспорт на търговеца, на купувача се начислява такса в размер между 30,00 лв. (тридесет лева) и 50,00 лв. (петдесет лева) в зависимост от броя и/или обема на доставяната стока. Търговецът или куриерът не носи отговорност за неизпълнение на доставка в случаите, когато купувачът е посочил неверни, непълни и/или неточни данни, включително когато е посочил непълен, неточен, неверен или несъществуващ адрес.

При доставка на стока купувачът (или упълномощеното от него лице) е длъжен незабавно да я прегледа пред лицето, извършващо доставката. В случай, че купувачът (или упълномощеното от него лице) констатира несъответствие между закупената стока и действително доставената стока, явни недостатъци, липса на окомплектовка и/или на някой от нормативно изискуемите документи, купувачът незабавно информира лицето, извършващо доставката. В случай, че купувачът (или упълномощеното от него лице) не направи това, стоката се смята за одобрена от купувача и той губи правото да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, с непълна окомплектовка или без някой от нормативно изискуемите документи. Търговецът не носи отговорност за горепосочените несъответствия в случай, че не са обявени от купувача (или упълномощеното от него лице) на куриера и/или на лицето, извършващо доставката.

Търговецът не носи отговорност пред купувача в случай, че доставката не може да се осъществи поради изчерпване на наличните количества от определената стока и/или поради забавяне на доставки от страна на вносителя и/или производителя на стоката.

За определени стоки е възможно да бъдат поръчани онлайн и да бъдат взети от купувача от конкретен обект на търговеца. На сайта тази възможност е обозначена като "Click & Collect: Поръчай онлайн и вземи от магазин". Вземането е възможно единствено от следните обекти на търговеца: (1) магазин "Техно микс" на адрес гр. София, бул. "Европа" 148 и (2) централен склад на адрес: гр. Божурище, бул. "Европейски път" № 77. Стоката може да бъде взета след потвърждаване на поръчката от страна на търговеца. При извършване на поръчката системата информира купувача след колко време стоката ще бъде налична в избрания от него обект на търговеца. При вземане на стоката от обект на търговеца е нужно купувачът да направи съответната поръчка чрез сайта, като попълни всички изискуеми от системата данни. Заплащането на поръчката може да бъде извършено както авансово (с банков превод или с банкова карта), така и на място преди вземане на стоката. Стоката следва да бъде взета от купувача в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на потвърждение на поръчката от страна на търговеца. Вземането на стоката става в работното време на съответния обект, посочено на страницата с търговски обекти на сайта. Вземането на стоката се извършва от лицето, посочено в поръчката като купувач, след представяне на документ за самоличност и номер на поръчка. При вземането на стоката между купувача и представител на търговеца се подписва документ, удостоверяващ приемо-предаването на съответната стока. Търговецът не носи отговорност за непотърсена и/или невзета в срок стока. След изтичане на срока за вземане търговецът има право да начислява на купувача такса за съхранение в размер на 1,00 лв. (един лев) на ден за всеки артикул от поръчката.

 

Отказ на потребител от договор, сключен от разстояние

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП. Този отказ може да бъде направен в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя. Когато потребителят е поръчал различни стоки с една поръчка, които се доставят отделно, 14-дневният срок започва да тече от датата на приемане на последната стока. При доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, 14-дневният срок започва да тече от датата на приемане на последната партида или част.

Възможността за отказ от договор, сключен от разстояние, е приложима единствено за физически лица - потребители по смисъла на ЗЗП.

При упражняване на правото на отказ потребителят е задължен да върне на търговеца стоката в оригиналната ѝ опаковка и в запазен търговски вид, с всички аксесоари, принадлежности, документи, етикети и др., както и с оригиналния документ за покупката (касова бележка, данъчна фактура). Търговецът не възстановява на потребителя стойността на стоката преди да я получи обратно от потребителя в горепосочения вид. Разходите, свързани с връщането на стоката от потребителя на търговеца, се поемат от потребителя. До предаването на стоката обратно на търговеца, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

За да упражни правото си на отказ, потребителят следва да уведоми търговеца писмено (по електронната поща, чрез пощенска или куриерска услуга) в рамките на горепосочения 14-дневен срок. Уведомлението следва да съдържа (1) данните на търговеца (посочени са в началото на настоящите общи условия и в стандартния формуляр по-долу) и данните на потребителя (имена, пощенски адрес, адрес на електронна поща, телефон за контакт), (2) точно посочване на стоката или услугата, за която се отнася отказът, както и изрично изявление, че потребителят се отказва от договора относно тази стока или услуга (3) датата на поръчка и датата на получаване на стоката или услугата от потребителя, (4) датата на подаване на уведомлението и (5) подпис на потребителя, когато уведомлението се изпраща на хартиен носител. Уведомлението следва да съдържа и информация относно банковата сметка на потребителя, към която търговецът може да направи възстановяването на заплатени суми.

Търговецът възстановява стойността на продукта в срок до 14 дни от получаване на уведомлението от потребителя. Търговецът възстановява заплатената от потребителя сума по банков път, поради което потребителят (лицето, чиито данни са посочени на издадената от търговеца фактура) следва да посочи своя собствена банкова сметка. В случай, че при плащането на стоките е използвано платежно средство, различно от банков превод, с приемането на настоящите общи условия потребителят изразява изричното си съгласие по чл. 54, ал. 2 от ЗЗП платежното средство, чрез което търговецът да му възстанови заплатени от него суми при отказ от договор от разстояние, да бъде банков превод.

Ако стоката бъде върната на търговеца в състояние, в което не може да бъде продадена като нова, търговецът има право да изиска от потребителя определена сума за да приведе стоката в първоначалния ѝ вид (когато това е възможно) или за да покрие разликата в цената при продажбата на стоката като ползвана. Сумата се приспада от сумата, която търговецът следва да върне на потребителя.

В гореописания случай потребителят има право да оттегли отказа си и да заяви стоката да му бъде доставена отново, като разноските за повторната доставка са за негова сметка.

Състоянието, в което стоката не може да бъде продадена като нова, включва повредена или непълна опаковка, следи от ползване и износване (например драскотини или охлузвания), следи от падане или от токов удар, липса на аксесоари и окомплектовка, липса на  гаранция или оригинална документация. При приемане на стока в подобно състояние търговецът съставя протокол, в който описва състоянието на стоката. Протоколът може да бъде допълнен със снимков материал. Съставянето на протокол при получаване на стоката не изключва възможността търговецът да изпрати стоката до оторизиран сервизен център и/или до вносителя за допълнителни експертиза и заключение.

След получаване на стока в гореописаното състояние и съставяне на протокол, търговецът уведомява потребителя за състоянието на стоката при нейното доставяне и за определената сума за приспадане от сумата, която търговецът следва да върне на потребителя.

Потребителят няма право на отказ от договора от разстояние в случаите по чл. 57 от ЗЗП, включително по чл. 57, т. 5 от ЗЗП, когато поради разпечатването на стоката или нейното изпробване същата не може да бъде върната по съображения, свързани с хигиената или защита на здравето. Такива са например случаите при покупка на стоки като диспенсъри за вода, еспресо кафемашини или уреди за лична хигиена (например електрически самобръсначки или електрически четки за зъби).

Отказ на потребител от договор, сключен от разстояние, е възможен и при онлайн покупка на изплащане. В този случай потребителят следва да отправи всички свои претенции за възстановяване на заплатената цена директно към съответната финансова институция, кредитирала онлайн покупката, от която потребителят се отказва. Търговецът не разглежда и не удовлетворява парични претенции, отправени от потребител във връзка с отказ от договор с предмет онлайн покупка на изплащане.

Потребителите могат да се запознаят с информацията съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 - 10 от ЗЗП на тази препратка чрез стандартните указания за упражняване на правото на отказ съгласно приложение № 7 от ЗЗП.

За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 от ЗЗП по-долу:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

- До: "Техномикс БГ" ООД; ЕИК 130444485; адрес: гр. София, бул. "Мадрид" 47; тел. 02 / 810 10 10; ел. поща: [email protected].

- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

- Поръчано на*/получено на*

- Име на потребителя/ите

- Адрес на потребителя/ите

- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

- Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

Бланка на стандартния формуляр за упражняване право на отказ в pdf формат можете да изтеглите от тук.