За поръчки за София над 300 лв. на Телефон0884067555; Телефон0882267626; Телефон0886071212; Телефон0884839348; или на Viber

За поръчки за София над 1000 лв. на Телефон0885862383; Телефон0899101561; или на Viber

За поръчки за Пловдив над 300 лв. на Телефон0886317571; или на Viber

Условия за участие в промоцията „CashBack” на Miele

 1. Организатор

1.1 Тази промоция се организира от МИЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД, София, ул. Лъчезар Станчев 5,  („Организатор“).

1.2 Осъществяването на промоцията се извършва от упълномощената за целта от Организатора ДАЗА Ивент ООД, София, Ул Райко Джинзифов №20, вх А, ет.3 („Агенция“).

 1. Право на участие

2.1 Право на участие имат пълнолетни физически лица с местожителство в България.

2.2 На участие нямат право:

 • служители, ръководни кадри и представители на Организатора и свързаните с него дружества, както и упълномощени от Организатора консултанти и рекламни агенции;
 • доставчици и клиенти на Организатора, както и техните служители, ръководни кадри и представители и свързаните с тях дружества, както и упълномощени от доставчици и клиенти консултанти и рекламни агенции;
 • на участие нямат право също така съответно членовете на семействата и домакинствата на посочените в тази точка 2.2. групи лица.
 1. Предмет на Промоцията

3.1 Промоцията важи за изброените в таблицата по-долу уреди („промоционален уред“), закупени от магазини или търговци на територията на Република България и/ или онлайн магазини, оперирани от български юридически лица, и в експлоатация на територията на Република България.

3.2. Участникът получава за един нов промоционален уред, закупен в периода от 1.05. до 31.05.2024г. („Промоционален период“), след представяне на копие от покупен документ, в който е посочен българският данък добавена стойност, следната премия за промоционален уред („премия“). За валидна се счита датата на закупуване.

 

WEB 695 WCS 125 edition

Пералня

100 лв.

TEC 675 125 edition

Сушилня

100 лв.

CM 5310

Кафе машина

200 лв.

 

 1. Участие в промоцията

4.1 За да участва в промоцията, участникът трябва:

 • да е закупил Промоционалния уред в рамките на Промоционалния период от търговец, като е заплатил цялата сума за уреда (уредите), без да се възползва от опция за разсрочено плащане или стоков кредит и др.
 • Всеки уред, участващ в промоцията „CashBack” на Miele, трябва да бъде закупен с отделна фактура, от други уреди закупувани по същото време.
 • да регистрира Промоционалния уред на https://shop.miele.bg/form/cashback-g24.html като попълни изцяло регистрационната форма за участие в промоцията, както и
 • да приложи копие на покупния документ за закупения Промоционален уред при регистриране, най-късно до 2 седмици от датата на покупка.

4.2 С участието си в Промоцията участникът се съгласява с условията за участие. След постъпване на документите за участие участникът получава от Агенцията потвърждение за тяхното получаване. Агенцията има право да се свърже с участника при въпроси относно провеждането на Промоцията.

4.3 Правото на Премия може да бъде заявено само еднократно за уред участващ в промоцията. Извършва се проверка на регистрираните продуктови данни и повече от една регистрация на уред участващ в промоцията, чрез предоставяне на различни адресни данни или няколко адреса, както и други манипулативни действия, водят до незабавното изключване на участника от Промоцията.

4.4 Като производител на качествени маркови продукти ние издаваме необвързващи ценови препоръки за нашите уреди. Въпреки това ние не влияем по никакъв начин върху цените на препродажбата на нашите търговци на дребно. Бихме искали да ви помолим да заличите цените в фактурата (например с молив), преди да ни изпратите електронно копие на фактурата си.

 

 1. Изплащане на Премията

5.1 Изпащането на Премията се извършва от Агенцията чрез банков превод на посочената от участника сметка. Изплащането се извършва най-късно шест (6) седмици, след като изцяло попълнените данни за участие, регистрирани в съответния срок, постъпят в Агенцията съгласно точка 4.

5.2 При грешки в банковите данни на участника, той няма право на повторен банков превод.

5.3 Правото на изплащане на Премията не е прехвърляемо. Изключва се изплащане в брой или в непарични средства.

 

 1. Потребителско име

6.1 Организаторът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име,

за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

6.2 Участникът носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име.

6.3 Участникът е длъжен да уведомява незабавно Организатора, в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Независимо от горното, Участникът е длъжен да уведомява Организатора при всяко неупълномощено ползване на предоставяната услуга.

 

 1. Защита на лични данни

7.1 Преди да попълните регистрационната форма за участие в промоцията, следва да се запознаете с информацията, предоставена тук.

7.2 За да участвате в промоцията следва да сте изразил изрично съгласие предоставените от Вас данни да бъдат съхранявани и обработвани от Организатора и от Агенцията.

7.3 Телефонният номер ще бъде използван само при евентуални въпроси в рамките на Промоцията (напр. при проблеми с възстановяване на част от покупната цена.

7.4 Всеки Участник има право да заяви промяна на данните на профила си или неговото заличаване.

7.5 Организаторът като администратор на личните Ви данни, както и Агенцията като обработващ на тези данни се задължават да ги обработват в съответствие Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), както и в съответствие с българския Закон за защита на личните данни.

7.6 Информацията по предходната точка може да бъде използвана от Организатора за предлагане на нови услуги на Участниците, за промоции, организиране на томболи и за статистически цели, освен в случай на изрично несъгласие за това на Участника, изразено преди попълване на регистрационната форма за участие.

7.7 Организаторът се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за Участника или за участието му в промоцията и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното съгласие на Участника;
 • информацията е изискана от държавни органи в изпълнение на задължение на Организатора, установено в нормативен акт и при спазване на законово установените процедури;
 • други, посочени в закона случаи.

 

 1. Организаторът се задължава да предоставя по всяко време на Участника възможност да оттегля съгласието си във връзка с обработването на личните си данни. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на съгласие преди неговото оттегляне.

8.1 В случай, че Организаторът реши да обработва предоставените от Участника лични данни за цели, различни от тези, за които са събрани, той се задължава да го информира за тази друга цел.

 

 1. Други

9.1 Организаторът си запазва правото да променя, допълва или прекратява предсрочно тази Промоция без предварително известие и без промяна на Премията.

9.2 За всички неуредени от настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

9.3 Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай че съгласие не бъде постигнато спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.