За поръчки за София над 300 лв. на Телефон0884067555; Телефон0882267626; Телефон0886071212; Телефон0884839348; или на Viber

За поръчки за София над 1000 лв. на Телефон0885862383; Телефон0899101561; или на Viber

За поръчки за Пловдив над 300 лв. на Телефон0886317571; или на Viber

Какво е SmartCare?

SmartCare Удължена гаранция

 

 • Услуга за черна и бяла техника, която удължава гаранцията на Вашите уреди с още 1, 2 или 3 години
 • Покрива повреди в резултат на производствен дефект и следва условията на търговската гаранция

 

Какво е необходимо да направите при повреда?


1. В срок до 48 часа от настъпването на повредата ни информирайте за настъпилата повреда чрез позвъняване на телефон 0700 11 030 (цена според тарифния Ви план), като имате готовност да ни предоставите номера на договора за услуга SmartCare.

2. В случай, че уредът Ви бъде одобрен за ремонт:

 

 • ремонтът ще бъде извършен от оторизиран от нас сервиз в максимално кратки срокове и не по-късно от 45 дни след одобрението на заявката за ремонт.
 • след извършване на ремонта ще бъдете уведомени за това.

 

3. В случай, че заявката бъде одобрена за замяна ще бъдете уведомени за одобрението за замяна на уреда Ви и ще получите подробни инструкции. 

4. В случай, че заявката за ремонт бъде отхвърлена ще получите писмо с обратна разписка, в което е обяснена причината за отхвърлянето, както и процедурата за обжалване.

 

Условия за услугата SmartCare Удължена гаранция:

"SMART CARE" (Услугата) следва съответно условията на законовата гаранция на ПРОДУКТ, като обхваща повреди в резултат на производствен дефект до стойността на закупения ПРОДУКТ, посочен в договора за услугата. "SMART CARE" се предоставя само за ПРОДУКТ, който е предназначен за лично потребление или може да бъде използван от Ползвателя, без същият да се ползва пряко с цел препродажба и/или извършване на производствена дейност, и който е закупен нов от “Техномикс БГ“ ООД и има 24-месечна търговска или законова гаранция. "SMART CARE" влиза в сила на датата, следваща изтичането на законовата гаранция на ПРОДУКТ.

 1. Съдържание и обхват на "SMART CARE"

"SMART CARE" обхваща, до стойността на закупения ПРОДУКТ, разходите за части, труд и допълнителни разноски, направени за ремонт на ПРОДУКТ, които разходи са в резултат на повреда на ПРОДУКТ, настъпила през периода на "SMART CARE" в т.ч.:

 • Повреда, свързана с разрушаване, пълно или частично повреждане на ПРОДУКТ, в резултат на производствен дефект.

Изпълнителят се ангажира с разходите за ремонт на ПРОДУКТ, извършен само от сервиз от оторизирана сервизна мрежа, на който Изпълнителят по надлежен ред е възложил да извършва ремонт на ПРОДУКТ. "SMART CARE" обхваща ремонти до стойността на закупения ПРОДУКТ, посочена в договора за услугата. Всеки последващ ремонт намалява сумата за ремонти на ПРОДУКТ. Ако стойността на последващ ремонт надвишава останалата от стойността на закупения ПРОДУКТ сума, посочена в във вапия договор, разликата е за сметка на Ползвателя.

 1. Изключения.

"SMART CARE" съдържа изключения относно отговорността на Изпълнителя.

2.1.1. Отговорността на Изпълнителя не може да се ангажира при повреда, загуби и/или вреди:

 1. изцяло или напълно покрити от производител, продавач, cepвиз, от търговска или законова гаранция на ПРОДУКТ;
 2. на ПРОДУКТ, закупен с цел препродажба и/или за извършване на производствена дейност;
 3. покрити изцяло или частично от друга услуга;
 4. в резултат и/или по време на транспорт, доставка, инсталиране и/или сглобяване на ПРОДУКТ;
 5. на ПРОДУКТ, настъпили преди доставката му и предаването му в държане на Ползвателя;
 6. на аксесоари към ПРОДУКТ като дистанционно управление и други подобни, включително и на консумативи или принадлежности, включително, но без да се ограничава до: щепсели, бушони, батерии, крушки, лампи, филтри, приставки, колани, тонер, ремъци, барабани, ленти;
 7. в резултат на овехтяване и амортизация на ПРОДУКТ, следствие на обичайната му употреба;
 8. в резултат на постепенно увреждане (вкл. ръжда, корозия, вреди от микроорганизми, гъбични образувания, плесени, насекоми и гризачи, процеси на бавна деформация и разрушаване, промяна на цвят, гланц, вреди от светлинно въздействие) и повърхностни вреди (например одраскване, замърсяване, вдлъбнатина от удар, и др. подобни), които не възпрепятстват функционирането на ПРОДУКТА;
 9. възникнали в резултат на или от: промени, извършени от Ползвателя; ползване, несъответстващо на обичайното предназначение на ПРОДУКТ, ползване на ПРОДУКТА,което не съответства, или нарушава указанията за употреба, предоставени от производителя или продавача (вкл. употреба на консумативи и/или допълнително оборудване, различно от препоръчаното);
 10. възникнали в резултат на или от: ремонт, извършен от неоторизирано лице; кражба, грабеж и инцидент, включително небрежност; удар, корозия, протичане на батерия; природни бедствия; повреди, причинени от животни или насекоми; проблеми с приемане и предване на сигнал, като част от функционалностите на ПРОДУКТА; компютърен вирус и/или софтуер, или подмяна на части на ПРОДУКТА; модификации на ПРОДУКТА;
 11. на ПРОДУКТ, оставен без надзор и/или на място, което е обществено достъпно;
 12. възникнали в резултат на неизправности в електрически ПРОДУКТИ и апарати или в електрическата инсталация (вкл.остаряла или повредена изолация); нарушение на електротехническите норми при поддръжката и експлоатацията на ел. инсталацията (наличие на разхлабени електрически връзки или т.нар. високо преходно съпротивление, използване на предпазители с нестандартно висока проводимост или на т.нар. "усилени предпазители", претоварване на електрическата мрежа и др. под.); неизправна гръмозащитна / мълниезащитна система; неправилно ползване на електрически ПРОДУКТИ, устройства и апарати, несъобразено с инструкциите на производителя за тяхната експлоатация.
 13. възникнали в резултат на или от война, стачки, граждански вълнения, бунтове, въстания, актове на тероризъм и саботаж, и други действия с политическа, идеологическа, религиозна и/или социална мотивация;
 14. възникнали в резултат на или от пряко, или непряко излагане на неблагоприятни ядрени, химични, или биологични субстанции, независимо от причините за това;
 15. възникнали в резултат на или от каквито и да е умишлени или небрежни действия от страна на Ползвателя, или от негови роднини;
 16. възникнали преди или след периода на"SMART CARE";
 17. на лица и/или имущество вследствие на повреда на ПРОДУКТ;
 18. възникнали в резултат на или от събитие, различно от изрично посочените като представляващи покрита повреда;
 19. изключени от покритието на законовата гаранция на ПРОДУКТ;
 20. замяна на софтуер, инкорпориран в ПРОДУКТА.

2.1.2. Ведно с изключенията по предходната точка, отговорността на Изпълнителя не може да се ангажира и за разходи:

 1. възникнали в резултат на или от замяна на консумативи или принадлежности, включително, но без да се ограничава до: щепсели, бушони, батерии, крушки, лампи, филтри, приставки, колани, тонер, ремъци, барабани, ленти и/или софтуер;
 2. възникнали в резултат на или от регулярна поддръжка, почистване, смазване, настройки, отстраняване и/или демонтаж.

2.2. "SMART CARE" не носи отговорност за вреди, причинени от дефект на стока по чл.130 и следващи на ЗЗП. "SMART CARE" на стоки закупени от „Техномикс БГ“ ООД не ограничава правата на потребителите, произтичащи от чл.112-чл.115 от ЗЗП.

 1. Заявка за ремонт при настъпване на повреда на ПРОДУКТ с услуга "SMART CARE"

3.1. В случай на повреда на ПРОДУКТ с "SMART CARE" Ползвателят е необходимо да се свърже в срок до 48 часа от узнаването за повредата с Изпълнителя на тел: 0700 1 10 30 всеки работен ден между 9.00 и 17.30 ч., като при това има готовност да предостави най-малко следната информация – номер на договор за услуга "SMART CARE", кратко описание на повредата, при необходимост и други данни, които са необходими за идентифициране на Ползвателя на "SMART CARE".

3.2. След като заявката за ремонт бъде обработена от Изпълнителя, той ще насочи ПРОДУКТА към сервиз за диагностика и в случай, че повредата е покрита по условията на "SMART CARE", то той ще бъде ремонтиран. ПРОДУКТЪТ ще бъде ремонтиран във възможно най-кратък срок, като ремонтът няма да надвишава 45 дни. При установена тотална повреда, ПРОДУКТЪТ, съгласно общите условия, ще бъде заменен с нов. ПРОДУКТЪТ ще бъде заменен с такъв, със същата марка и модел, като описания във вашия договор или в случай, че няма такъв, с друг, със същите или сходни, но не по-добри характеристики и стойност, не по-голяма от тази на закупения ПРОДУКТ по договор.

3.3. Изпълнителят запазва правото си да не удовлетвори заявки за ремонти, за които след обработката им е установено, че не попадат в обхвата на "SMART CARE". В тези случаи ПРОДУКТЪТ ще бъде върнат на Ползвателя с Констативен протокол за отказ със становище.

 1. Прекратяване на услуга "SMART CARE"

4.1. В случай на заявка за ремонт, когато увреденият ПРОДУКТ е заменен с нов ПРОДУКТ, услугата "SMART CARE" се прекратява автоматично от датата на замяна. За заменящия ПРОДУКТ може да се закупи услуга"SMART CARE".

4.2. Изпълнителят може да прекрати услуга "SMART CARE" до влизането на същата в сила, като платената от Ползвателя сума за Услугата ще бъде възстановена на Ползвателя.

4.3. Ползвателят може да прекрати Услугата до влизането на същата в сила, като платената от него сума ще му бъде възстановена. След влизането на услуга "SMART CARE" в сила, същата може да бъде прекратена, като платената от Ползвателя сума не подлежи на възстановяване.

 1. В случай, че Услугата не е заплатена, то договорът е невалиден и не поражда никакви задължения за Изпълнителя и съответно права за Ползвателя.

 

 1. "ДЖЕЙ ЕЙ КЕЙ ДИДЖИТАЛ СЪРВИСИЗ" ЕООД се задължава да обработва предоставените лични данни със средства, съобразени с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз и законодателство на Република България относно защитата на личните данни.Пълният текст на Политиката за поверителност на личните данни на "ДЖЕЙ ЕЙ КЕЙ ДИДЖИТАЛ СЪРВИСИЗ" ЕООД, съгласно Декларация за поверителност, е публикувана на уеб сайта: www.jak-bg.com.